Települési adó bevezetése

TÁJÉKOZTATÓ

Települési adóról és bevallásáról

 

Tisztelt Adózó!

 

Fazekasboda Község Önkormányzat Képviselő-testülete települési adó bevezetéséről döntött, a 8/2016. ( VII.25.) önkormányzati rendelettel, mely 2016. szeptember 1. naptól lép hatályba.

A helyi rendelet szerint adóköteles a település közigazgatási területéhez tartozó termőföld, ami az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó művelési ágban nyilvántartott földrészlet, alrészlet, valamint a külterület.

Az adó alanya az a természetes személy, aki a naptári év első napján a föld tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok. Amennyiben a földet az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a települési adónak nem lehet alanya állam, önkormányzat, szervezet, továbbá – e minőségére tekintettel – vállalkozó.

A Htv. 52. § 26. pontja értelmében vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

  1. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
  2. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,
  3. a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,
  4. egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak.

Az adókötelezettség a tulajdonjog, vagyoni értékű jog megszerzését követő év első napján keletkezik.

Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Az adókötelezettség a termőföld elidegenítés évének utolsó napján szűnik meg.

Az adóalany adókötelezettségét érintő változásokat minden esetben bejelentési kötelezettség terheli a változást követő 15 napon belül, melyet az e célra rendszeresített nyomtatványon kell bejelenteni.

Az adó alapja a földrészletnek, alrészletnek az ingatlan-nyilvántartásban aranykoronában meghatározott értéke.

Az adó éves mértéke termőföld esetén 1 Ft/m2/év, termőföldnek nem minősülő külterület esetén: 2 Ft/m2/év.

Az adó megfizetése félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig esedékes. A rendelet bevezetésének évében október 30. napjáig egy összegben kell megfizetni időarányosan (szeptember 1.-december 31.) az adót.

A fentiek alapján adókötelezettség terhel minden természetes személyt, akinek a fenti leírás szerint termőföld, vagy termőföldnek nem minősülő külterület van tulajdonában, ami Nagypall közigazgatási területén (belterület, külterület) helyezkedik el.

A rendelet alapján adóalanynak minősülő magánszemélyek első alkalommal 2016. október 30. napjáig, a következő adóévtől kezdődően minden év március 15.-ig kötelesek bevallani termőföld vagy külterületi tulajdonukat, az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal által erre a célra rendszeresített formanyomtatványán, az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Nagypalli Kirendeltségének Adócsoportjához.

Fontos, hogy az adókedvezményt a bevallási nyomtatványon lehet érvényesíteni, vagyis azoknak az adóalanyoknak (kivéve állam, önkormányzat, szervezet, e tekintetben vállalkozó)  bevallást benyújtaniuk, akik a település közigazgatási területéhez tartozó termőföld, (ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó művelési ágban nyilvántartott földrészlet, alrészlet), valamint a külterület tulajdonosai, de adómentesség illeti meg őket. Az adómentességet a bevallási nyomtatványon kell kérelmezni.

Aki a bevallását határidőre nem, vagy késve nyújtja be mulasztási bírsággal sújtható.

 

A nyomtatvány a www.erzsbetikoh.hu weblapról letölthető!

 

A bevallás elmulasztása mulasztási bírságot von maga után!

Törvényi hivatkozások:

  • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1), 1/A. § (1), (3), (4), (5) bekezdése,
  • Fazekasboda Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. ( VII.25.) önkormányzati rendelete a települési adóról. Hatályos: 2016.09.01-től.

 

 

Erzsébet, 2016. július 28.

 

 

Dr. Tóth Sándor

Jegyző sk.

Posted in .